MOA Trendrapport 2018

De MOA publiceert jaarlijks, in samenwerking met Marketing-Tribune, een jaaroverzicht van het aantal fte’s van de marktonderzoeksbureaus die bij de MOA zijn aangesloten. Naast een overzicht van de stand van zaken, liggen er ook al verwachtingen voor 2019. De bureaus verwachten een hogere omzet van de totale markt en ook omzetgroei in hun eigen bedrijf.

Tekst Lex Olivier

Het is opnieuw een goed jaar voor het marktonderzoek. 62% van de bureaus zag zijn omzet in 2018 toenemen. Dit ligt in lijn met de in het vorige onderzoek uitgesproken verwachting voor 2018 (71%). Dit blijkt dus gemiddeld genomen een behoorlijk realistische schatting te zijn geweest. Ook voor 2019 zijn de bureaus optimistisch. Men verwacht gemiddeld dat in 2019 de eigen bureauomzet 7% hoger zal liggen dan in 2018. Een ambitieus uitgangspunt want over de totaalmarkt is men verhoudingsgewijs minder optimistisch. Men schat dat de totaal-markt in 2019 2,3 % hoger zal liggen dan in 2018. Uit de langetermijnanalyse blijkt dat een aantal, veelal jonge, bureaus aan het doorgroeien zijn en dat de gevestigde bureaus steeds meer bedrijfsonder-delen samenvoegen. Het aantal fte’s ligt in 2018 3% boven het niveau van 2017. Een duidelijke indicatie dat de marktonderzoekmarkt gestaag verder doorgroeit.

De verhouding tussen passieve en actieve datacollectie is in het afgelopen jaar gelijk gebleven.De belangrijkste marktonderzoekmethoden stabiliseren zich. Telefonisch onderzoek en face-to-face-onderzoek blijven even belangrijk. Het segment ‘actieve datacollectie’, waarbij gebruik wordt gemaakt van online veldwerk is omvangrijk (62%) maar groeit niet verder door. Dit in tegenstelling tot het segment ‘passieve online surveys’ dat steeg van 11% naar 22%.

Deelname bureaus

Alle bureaus werden d.m.v. e-mails benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Daar waar een reactie te lang uitbleef werden de leden telefonisch en via email opnieuw benaderd.

Uiteindelijk hebben 133 aangesloten bureaus meegedaan aan het onderzoek.Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2018. Het project werd aangestuurd door het MOA-secretariaat. Gijs van Blokland (DataIM) was verantwoordelijk voor veldwerk en de rapportage.

De MOA-lidmaatschapscontributie is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte’s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer contributie het betaalt. Het onderzoek gaat er vanuit dat het aantal fte’s een interes-sant kengetal is als men de omvang van een bureau in beeld wil brengen. Aan de deelnemers werd gevraagd om de verwachte onderzoeksomzet over 2018 procentueel te verdelen over diverse onderzoekcategorieën.

Voor dit overzicht is het aantal fte’s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte’s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar een bij MOA aangesloten marktonderzoekbureau per omzetsector is vertegenwoordigd. Een bureau met 100 fte’s dat – volgens eigen zeggen – 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de FMCG, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte’s dat 50% van zijn omzet haalt uit FMCG scoort 20 punten (50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per afnemersbranche, per segment en per onderzoeksegment. De resultaten per afnemersbranche werden gepubliceerd in de decembereditie van de MarketingTribune. De resultaten per onderzoeksegment worden nu gepubliceerd in dit nummer van Clou.

trendrapport

De overige tabellen vindt u in de bijlage.

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 91, februari 2019.

Aanmelden Cloutoday