Algemene voorwaarden

 1. Daily Data Bytes heeft het recht om digitale diensten goed en af te keuren met inachtneming van criteria in aanvulling op het reeds voor alle diensten bepaalde. Richtlijnen voor Daily Data Bytes zijn te vinden op www.dailydatabytes.nl en houden onder andere in: geen schreeuwerige, niet ethische of moreel ontoelaatbare uitingen. Advertorials moeten aansluiten bij de interessegebieden van de lezers van Daily Data Bytes en bij voorkeur verband houden met vakgerelateerde onderwerpen.

  Daily Data Bytes heeft te allen tijde het recht om de uiting niet te plaatsen als deze niet voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen. Uiteraard kunnen we hierin adviseren met de design service voor banners of we bieden ook de mogelijkheid tot redigeren of schrijven van de tekst (vergoeding in overleg).
 2. Opdrachtgever garandeert dat het geleverde digitale materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever toegevoegd door een derde, die de werking van de door Daily Data Bytes aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.
 3. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij het gebruik van de digitale diensten gebruik maakt van Cookies, garandeert Opdrachtgever dat zij, alsmede haar eventuele Opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n), daarbij voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 11:7a Telecommunicatiewet.
 4. De Digitale Diensten worden door Daily Data Bytes zonder enige garantie  voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid,  afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
 5. De overeengekomen startdatum van de digitale diensten is een streefdatum. Daily Data Bytes behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Daily Data Bytes toe te rekenen) omstandigheden, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Daily Data Bytes wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Daily Data Bytes van de digitale diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende digitale diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en Daily Data Bytes.

  Bij annulering of verschuiving* door Opdrachtgever van de door Daily Data Bytes te leveren digitale diensten, is Opdrachtgever alle kosten verschuldigd die Daily Data Bytes reeds heeft gemaakt, al dan niet door het inhuren van diensten van derden; en daarnaast worden, afhankelijk van de termijn van annulering of verschuiving, de volgende mediakosten in rekening gebracht:

  Bij 5 – 10 werkdagen gelegen tussen annulering of verschuiving en aanvang overeengekomen digitale diensten: 50% van de mediakosten. Minder dan 5 werkdagen gelegen tussen annulering of verschuiving en aanvang overeengekomen digitale diensten: 100% van de mediakosten* het verzetten van de datum van livegang naar een later moment.

Ook de laatste bytes ontvangen?